ikok's picture
10285
posts

อธิบายส่วนประกอบต่าง ๆ ของการเปลี่ยนชื่อไฟล์แบบ Sequential

automatr-rename-1-1_7.jpg

1.เลือกการเปลี่ยนชื่อไฟล์แบบ Make Sequential จะเป็นการใส่ลำดับเลขลงไปในชื่อไฟล์ครับ เช่น

  • ABC-01.jpg
  • ABC-02.jpg
  • ABC-03.jpg...

2.Add number to : จะเป็นการเลือกว่าจะเพิ่มลำดับอย่างไร

  • existing item name : เป็นการใส่ลำดับลงไปต่อท้ายชื่อไฟล์เดิม
  • new name : ให้เราตั้งชื่อไฟล์ใหม่ พร้อมกับมีลำดับลงไปในชื่อไฟล์ใหม่ด้วย

3.รายละเอียดการใส่ลำดับ

  • Place number : ให้เราเลือกว่า จะใส่ลำดับเลขอลงไปในชื่อไฟล์อย่างไร ระหว่าง

before name : ใส่ลำดับไปก่อนชื่อไฟล์
after name : ใส่ลำดับลงไปหลังชื่อไฟล์

  • Start numbers at : กรอกค่านับเลขแรกลงไปครับ สามารถกำหนดให้เริ่มลำดับไฟล์ตามตัวเลขที่ต้องการได้ โดยไม่จำเป็นต้องเริ่มที่ 1 เสมอไป

  • Separate by : เป็นการกำหนดว่าจะให้มีอะไรอยู่ระหว่างชื่อไฟล์กับเลขลำดับหรือไม่

dash : ใช้เครื่องหมาย “-” (ลบ)คั่น เช่น abc-01.jpg
period : ใช้เครื่องหมาย “.” (จุด)คั่น เช่น abc.01.jpg
space : เป็นการเว้นวรรค เช่น abc 01.jpg
under score : ใช้เครื่องหมาย “_” (ขีดล่าง)คั่น เช่น abc_01.jpg
nothing : ไม่มีอะไรคั่น เขียนติดกันทั้งชื่อไฟล์กับลำดับ abc01.jpg

  • Make all numbers XX digits long : เป็นการกำหนดว่าจะให้ลำดับไฟล์เป็นเลขกี่หลักครับ

⁃ 1 digit log = เลขหลักเดียว เช่น abc-1.jpg
⁃ 2 digit log = เลขสองหลัก เช่น abc-01.jpg
⁃ 3 digit log = เลขสามหลัก เช่น abc-001.jpg

  • Example : ตรงนี้จะแสดงตัวอย่างชื่อไฟล์ใหม่ตามข้อกำหนดที่เราเลือกนะครับ ลองเล่นดู

4.ให้เลือก Options : Show this action when the workflow runs เอาไว้ด้วย เวลาสั่งให้เค้าทำงานเราจะได้ตั้งรายละเอียดได้ครับ