Basic

ikok's picture
10285
posts

Calendar list และการสร้าง Calendar ต่าง ๆ และการจัดกลุ่ม Calendar

| Tags:

เราสามารถสร้าง Calendar ขึ้นมาใหม่ในรายการทางด้านซ้ายมือได้เรื่อย ๆ ครับ เอาไว้สำหรับการแยกประเภทของนัดหมาย ไม่ว่าจะส่วนตัว, เรื่องาน หรืออื่น ๆ ครับ

ical-new-calendr-01-1.jpg

ikok's picture
10285
posts

การกำหนดนัดหมายซ้ำ และการตั้งเตือน

| Tags:

การกำหนดนัดหมายซ้ำ (Repeat)
Repeat : เป็นการกำหนดการซ้ำ (หรือว่าจะให้เกิดขึ้นอีกในอนาคต) สำหรับกรณีเราต้องการลงนัดหมายทุก ๆ ช่วงเวลาที่กำหนดครับ เช่น

  • นัดหมายการจ่ายค่าเช่า/ค่าน้ำ/ค่าไฟ/ค่าโทรศัพท์ในทุก ๆ เดือน
  • วันเกิดคนรู้จักของเรา หรือว่าวันสำคัญอื่น ๆ ที่จะมีขึ้นทุก ๆ ปี

เมื่อกดเลือกเข้าไป จะมีตัวเลือกย่อย ๆ นี้แสดงขึ้นมา

ikok's picture
10285
posts

iCal - Basic

iCal - เป็น app ที่มากับ OS X สำหรับการจัดการนัดหมายต่าง ๆ แบบเดียวกัน Outlook บน Windows PC ครับ

ical-1-1.jpg

ikok's picture
10285
posts

Calendar Views

| Tags:

Calendar Views
เราสามารถปรับดูน้ดหมายของเราได้จากปุ่มคำสั่งด้านบนของ iCal ครับ

ical-views.jpg

ikok's picture
10285
posts

การ Format HD หรือ Partition บน OS X

การใช้ Disk Utility Format Hard disk ของเราสามารถทำได้ดังนี้ครับ

<

ul style="list-style-type: disc">

  • ถ้าเรามีหลาย Partition อยู่ใน HD บนเครื่อง เราสามารถใช้ Disk Utility จาก Applications Folder มา format ได้เลย