Intel CPU

ikok's picture
10285
posts

[เปรียบเทียบแบบบ้าน ๆ ] Intel Core i VS. Intel Core2Duo

หลักจากอ่านข้อมูลมาพักใหญ่ ๆ แล้ว ที่จะเขียนต่อไปนี้เป็นภาพกว้าง ๆ เกี่ยวกับตัว CPU รุ่นใหม่ (Intel core i) และตัวก่อนหน้านี้ (Intel Core2Duo) ครับ

ก่อนเริ่ม : สถาปัตยกรรม CPU

CPU มีหน้าที่หลักในการคำนวณต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในเครื่อง เมื่อก่อนตัว CPU นี้จะเพิ่มความเร็วให้มากขึ้นทุก ๆ ปี ตามกฎของมัวล์ ที่ระบุว่าตัวทรานสิสเตอร์ภายใน chip จะเพิ่มมากขึ้นเป็น 2 เท่าทุก ๆ 2 ปี หรือเอาง่าย ๆ ว่าความเร็ว CPU จะมากขึ้นเพราะเป็นตัวแปรผันตรงกับค่าที่ได้ตรงนี้