Smart Mailbox

ikok's picture
10285
posts

เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับ Mail.app ใน How-Tos ครับ

เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับ Mail.app ใน How-Tos ครับ
เป็นการเพิ่มเติมเนื้อหาใหม่เข้าไปในบทความที่มีอยู่เดิม + update บางบทความครับ
เนื้อหาใหม่

อัพเดท

ikok's picture
10285
posts

Rules - Smart Mailbox แตกต่างกันอย่างไร

Rule กับ Smart Mailboxes นั้นมีส่วนคล้ายกัน คือให้เรากำหนดเงื่อนไขเพื่อรวมกลุ่มอีเมล์ที่เข้าข่ายเงื่อนไขนั้น ๆ ไว้ที่เดียวกัน โดยมีข้อแตกต่างดังนั้น

Rules

จะเป็นการสั่งงานอัติโนมัติกับอีเมล์ที่ตรงกับเงื่อนไขที่เรากำหนด (ดู Mail Rules ประกอบ)

mail-rules-chart_1.jpg

ikok's picture
10285
posts

การใช้ Smart Mailbox

Smart Mailboxes : เป็นการจับกลุ่มอีเมล์ที่เข้าเงื่อนไขเดียวกันจากที่เรากำหนด เป็นหลักการเดียวกับ Smart foler ในโปรแกรมอื่น ๆ บน OS X

mail-smrtfoldr-chart_1.jpg